Aktualności.

Informacja Sekretarza Generalnego ZG PTTK w sprawie procedury przeprowadzenia

kampanii sprawozdawczo-wyborczej w strukturach PTTK

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Członkowie Władz Kół i Klubów PTTK, Członkowie Władz Oddziałów PTTK,

Członkowie Władz Jednostek Regionalnych PTTK.

Niniejszym pragnę przypomnieć, że kadencja władz PTTK wszystkich szczebli podlega przedłużeniu zgodnie z art. 10 ust. 1f ustawy prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261): Jeżeli kadencja władz Stowarzyszenia, 0 których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii”.

Pragnę ponadto wskazać, że w tej kwestii nadal obowiązujące jest Stanowisko Zarządu Głównego PTTK w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym przed XX Walnym Zjazdem PTTK z listopada 2020 r. oraz Informacja Zarządu Głównego PTTK w sprawie przygotowań do przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XX Walnym Zjazdem PTTK z 10 lipca 2021 roku. Materiały te otrzymaliście Koleżanki i Koledzy w biuletynie Informacje Zarządu Głównego PTTK nr 1/2020 oraz 1/2021 (dostępne są również w wersji elektronicznej na stronie internetowej PTTK https://www.pttk.pl/menu-partnera-dla-oddzialow/informacje-zg.html#.YcCAESbdjcd

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z treścią art. 54 oraz art. 81 ust. 3 Statutu PTTK w kołach, klubach i oddziałach mogą zostać przeprowadzone wybory uzupełniające oraz wybory władz nowopowstających struktur. Decyzję w tej sprawie podejmują właściwe władze oddziałów, kół lub klubów. Przy podejmowaniu decyzji należy bezwzględnie pamiętać o przestrzeganiu aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), związanych z sytuacją epidemiczną w kraju.

Rozpoczęciem kampanii sprawozdawczo-wyborczej w całym Towarzystwie będzie przyjęcie przez Zarząd Główny PTTK stosownych uchwał. W chwili obecnej przygotowane zostały projekty tych uchwał, które zostaną podjęte niezwłocznie po ustaniu prawnych obostrzeń uniemożliwiających rozpoczęcie kampanii w całym Towarzystwie lub zaistnieją inne okoliczności do uruchomienia kampanii. Materiały dot. kampanii będą na bieżąco zamieszczane na stronie poświęconej kampanii przed XX Walnym Zjazdem PTTK. Pomocy w tym zakresie udzielać będzie dział organizacyjno-administracyjny Biura ZG PTTK.

                                                                                        Sekretarz Generalny ZG PTTK

                                                                                                    Adam Jędras

Komentowanie zamknięte.